భారత దేశ రాష్ట్రపతులు – List of Indian Presidents

  బాబు రాజేంద్రప్రసాద్ (26-1-1950 నుండి 18-5-1962 వరకు) :  * భారతదేశ మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి * రాజ్యాంగ పరిషత్తు అధ్యక్షునిగా పని చేశారు.  * ఎక్కువ

Read more