పెళ్లి చూపులు : అమ్మాయి నచ్చింది.. కానీ పెళ్లి వద్దు అంటున్న అబ్బాయి

పెళ్లి చూపుల వేళ అయింది. హలో అప్పటికే అబ్బయి తాలూకా వాలంతా, సోఫాలో కూర్చొని ఉన్నారు వాళ్లకి ఎదురుగా అమ్మాయి తరుపున వాళ్లు కూర్చున్నారు. ఓ పక్క

Read more