ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతీ

మతం ఆంధ్రదేశంలో వైదికమతం, బౌద్ధం, జైనం, వీరశైవం, విశిష్టాద్వైతం, ఇస్లాం, క్రైస్తవ మతాలతోబాటు, నాస్తిక మతం, బ్రహ్మ, ఆర్య సమాజాలు, సిక్కు మతం మొదలైనవన్నీ ఆదరించబడుతున్నాయి. క్రీ.పూ.800

Read more