మన ఇంటిలో పిచ్చుకలు గూడు పెడితే అరిష్టమా.?

ఐదు యజ్ఞాలలో భూత యజ్ఞం కూడా ఒకటీ అంటే పశు పక్షాదులకి ఆహారాన్ని వేయడం వలన యజ్ఞం చేసినంత పుణ్యం మరియు వాటికీ నివాసం కల్పించడం కూడా

Read more