ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు వారి పదవి కాలాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు నుంచి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రాన్ని పాలించిన ముఖ్యమంత్రులజాబితాను ఒక్కసారి పరిశీలిద్దాం ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలం నీలం సంజీవరెడ్డి 1-11-1956 నుండి 16-4-1957 వరకు | 17-4-1957 నుండి 10-1-1960

Read more