గంగిగోవు పాలు గరిటెడైనా చాలు.. అని ఎందుకు అంటారు ?

భారత దేశానికి రైతు వెన్నుముక అనిఅంటాం . అలాంటి రైతుకు వెన్నెముక వంటిది ఆవు. రైతులకి పొలం లేక పోయిన ఆవులు ఉంటాయి అని అందరికి తెలిసిన

Read more