జుట్టు ఒత్తు గా ఉండటానికి విటమిన్ E

విటమిన్- E లోపం వల్ల జుట్టు రాలిపోవటం జరుగుతుంది . విటమిన్-ఇ  ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల జుట్టుకి మరియు ఆరోగ్యాన్ని మంచిది . జుట్టు పెరుగుటలో మితమిన్స్

Read more