అసలు జనివా ఒప్పందం అంటే ఏంటి.? యుద్ధంలో పట్టుబడిన సైనికులను ఎం చేస్తారు ?

యుద్ధం లో లేదా సరిహద్దులను దాటి వచ్చిన ప్రజలను లేదా సైనికులను యుద్ధ ఖైదీలను ఎలా వ్యవహరించాలని చెప్పే ఒప్పందమే జనివా ఒప్పందం. మొత్తమదటిగా జనివా ఓపదని

Read more