ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు వారి పదవి కాలాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు నుంచి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రాన్ని పాలించిన ముఖ్యమంత్రులజాబితాను ఒక్కసారి పరిశీలిద్దాం ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలం నీలం సంజీవరెడ్డి 1-11-1956 నుండి 16-4-1957 వరకు | 17-4-1957 నుండి 10-1-1960

Read more

Andhra Pradesh History – History of Andhra Pradesh, Origin & History of Words

‘ఆంధ్ర’ పదం దేశపరంగా, జాతిపరంగా, భాషాపరంగా కూడా వర్తిస్తుంది. భారతదేశ ప్రజలలో ఆంధ్రులు అతి ప్రాచీన జాతులలో ఒకరు. ఆంధ్ర’ అనే ప్రాకృత పదాన్ని సంస్కృతీకరించడం వలననే’అంధ్ర,

Read more